KRAJSKÁ KONFERENCE

JAK ZADRŽET VODU V KRAJINĚ?

7. 5. 2019 / 9 - 16 h

TERMÍN /

7. 5. 2019

9-16 h

MÍSTO /

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a, Liberec

budova A, 3. patro

MULTIMEDIÁLNÍ SÁL

CÍL AKCE /

Krajská konference na podporu environmentálně citlivých opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.

PROGRAM /

9:30

9:35

PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

Martin Půta, hejtman

a

Jiří Löffelmann, člen rady kraje

rezort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

9:00

PREZENCE

ZAHÁJENÍ KONFERENCE

RNDr. Blažena Hušková, moderátorka

9:50

ZRANITELNOST ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE Z HLEDISKA SUCHA

Mgr. Šimon Bercha, Český hydrometeorologický ústav

Vývoj plošného srážkového deficitu na území Libereckého kraje. Odtokové poměry a ohrožení místních toků hydrologickým suchem. Aktuální stav podzemních vod. Prognózy vývoje.

RETENČNÍ OPATŘENÍ

10:20

TŮNĚ - JAK NA NĚ?

Mgr. Radomír Studený, Krajský úřad Libereckého kraje

Význam tůní v ochraně přírody a krajiny. Plánování vhodného umístění, technického řešení a termínu realizace. Standardy Agentury ochrany přírody a krajiny - Vytváření a obnova tůní.

10:50

PŘÍRODĚ BLÍZKÉ ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ

Ing. Tomáš Just, Agentura ochrany přírody a krajiny

Podmínky, metody a cíle revitalizací vodních toků ve volné krajině a v zastavěných územích. Vlastnosti přirozených koryt a dopady regulací. Možnosti samovolných renaturací.

11:20

MALÉ VODNÍ NÁDRŽE V KRAJINĚ

Ing. Petr Dobrovský, Agentura regionálního rozvoje

Možnosti umístění malé vodní nádrže v krajině. Finanční náročnost. Příprava, realizace a provozování nádrží.

FINANČNÍ PODPORA

12:45

12:20

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podporovaná oblast 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

Ing. Jan Mocek, Agentura ochrany přírody a krajiny - Liberecko

Podmínky dotací na zadržování vody v krajině v podporovaných oblastech 4.3 (Posílit přirozené funkce krajiny) a 4.4 (Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech). Aktuální výzvy.

DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE

Program 8.6 Podpora retence vody v krajině

Ing. Tereza Pokorná a Ing. Radka Vlčková, Krajský úřad Libereckého kraje

Představení nového dotačního programu Libereckého kraje. Příklady opatření, které odpovídají účelu podpory. Podmínky vyhlášeného programu.

13:10

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A PORADENSTVÍ

Ing. Petr Dobrovský, Agentura regionálního rozvoje

Liberecký kraj podpoří poradenství včetně terénního šetření či projektové přípravy pro žadatele o dotace na přírodě blízká retenční opatření plánovaná na území kraje.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

13:30

VZOROVÉ PROJEKTY K PODPOŘE HYDROLOGICKÝCH FUNKCÍ

KRAJINY NA FRÝDLANTSKU A VÁCLAVICKU (Liberecký kraj)

Mgr. Marek Nevečeřal, Krajský úřad Libereckého kraje

Ing. Petr Dobrovský, Agentura regionálního rozvoje

Analýzy a vzorové projekty Libereckého kraje k zadržování vody v krajině na pozemcích Krajského statku Frýdlant a hospodářství rodiny Brodských v oblasti Václavic (ohrožení blízkostí těžby v dole Turów).

14:00

PLZEŇ - CESTA K ZELENO-MODRÉ INFRASTRUKTUŘE

(Plzeňský kraj)

Václav Čubr, DiS., ENVIC, občanské sdružení

Příklady přírodě blízkých opatření v městském prostředí - obnova Mlýnské strouhy v centru města, vytvoření dešťových tůní v Lochotínském parku, zelené střechy veřejných budov a další opatření. Komunikace s veřejností.

14:30

OBORA OBELISK - revitalizace slepých ramen Dyje a lužního lesa (Jihomoravský kraj)

Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., krajinářský architekt

Na 500 ha původně vysušené zemědělské půdy se po dvacetileté revitalizaci opět rozprostírá lužní krajina s tůněmi, mokřady, loukami a lesy.

15:00

STUDIE PROVEDITELNOSTI - ZÁDRŽ VODY NA ZDOŇOVSKU (Královéhradecký kraj)

Jiří Malík, Spolek Živá voda

Modelový projekt, který komplexně řeší zádrž vody v celé ploše povodí Zdoňovského

a Bučnického potoka. Představení mapové aplikace QGIS.

Liberecký kraj

Rezort životního prostředí, zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80  Liberec 2

  • Facebook Sociální Icon

Ing. Tereza Pokorná

485 226 612

tereza.pokorna@kraj-lbc.cz

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now